Translate

12 Haziran 2012 Salı

TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI
“Bu kitap, muayyen bir maksat gözetilerek yazılmıştır.
Şimdiye kadar memleketimizde neşrolunan
tarih kitaplarının çoğunda ve onlara mehaz olan Fransızca tarih kitaplarında Türklerin dünya tarihindeki rolleri şuurlu veya şuursuz olarak küçültülmüştür.

Türklerin, ecdat hakkında böyle yanlış malûmat alması, Türklüğün kendini tanımasında, benliğini inkişaf ettirmesinde zararlı olmuştur. Bu kitapla istihdaf olunan asıl gaye, bugün bütün dünyada tabiî mevkiini istirdat eden ve bu şuurla yaşayan milliyetimiz için zararlı olan bu hataların tashihine çalışmaktır, aynı
zamanda bu, son büyük hadiselerle ruhunda benlik ve birlik duygusu uyanan Türk milleti için millî bir tarih yazmak ihtiyacı önünde atılmış ilk adımdır. Bununla, milletimizin yaratıcı kabiliyetinin derinliklerine giden yolu açmak, Türk deha ve seciyesinin esrarını meydana çıkarmak, Türkün hususiyet ve kuvvetim kendine göstermek, ve millî inkişafımızın derin ırkî köklere bağlı
olduğunu anlatmak istiyoruz. 

Bu tecrübe ile muhtaç olduğumuz o büyük millî tarihi yazdığımızı iddia etmiyoruz, yalnız bu hususta çalışacaklara umumî bir istikamet ve hedef gösteriyoruz.”

AFET İNAN

***ORHUN KİTABELERİ
Bu kitap Türklerin uygarlığa katkılarını ortaya çıkarmayı açıklamak ister. Avrupa medeniyetinin göçler sonucu Asya'dan gelen insanlar tarafından oluşturulduğunu, Yunan bilim, sanat ve felsefesinin bütün pınarlarının da aslında Anadolu'da olduğunu savunur.

Türk Tarih Tezi, beyaz ırkın kökeninin Orta Asya olduğu hipotezinden yola çıkmaktadır. Buna göre değişik çağlarda, çeşitli göç dalgaları halinde Orta Asya'dan dünyaya yayılan Türklerin de atası olan halklar, dünya medeniyetlerinin önemli bir kısmını kurmuştur.  Irklardan bahsederken belirli bir ırkın üstünlüğünü savunmaz. Göçler sonucu ırkların birbirlerine karıştığını anlatır.

Türk tarih tezinde 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başlarında yapılmış araştırmalara dayanılararak milli bir tarih yorumu ortaya konmuştu. Tarihte yaşamış büyük medeniyetler kurmuş bazı kavimlerin Türk olduklarına dair kanıtlar ortaya sürülmüştü. Tarih öncesinde uygarlık izlerine rastlanmamış diyarlara medeniyetin, Türklerle  dünyaya yayılmış olduğu Orta Asya'dan yayıldığı fikri savunulmuştur.

Türk tarih tezine göre M.Ö. 3000 ile M.Ö. 1200 yılları arasında Orta Asya'dan yurtlarını terk edip Akdeniz havzasına yayılan brakisefal'ler Türklerin atalarıdır. Dünya medeniyetinin başlangıcını Yunan Medeniyetine bağlamak yanlıştır.

Etiler (Hittitler) Anadolu'da yaşamış Yunan Medeniyetinden daha eski bir medeniyettir. Etrüskler'in İtalya'ya Anadolu'dan gitmiş oldukları kesindir. Orta Asya'dan yayılan göç dalgaları Avrupa'ya da yayılmış ve vahşet ortamı süren kıtaya sırasıyla cilalı taş, bakır, tunç ve demir çağı sanatlarını götürmüşlerdi.

Bir Asya kavmi olan Keltler, göç yollarında önemli eserler bırakmışlardı. Ligürler (Etrüsklerle akraba) , Kimriler (İskitlerin bir kolu) ise Keltlerden önce Avrupa kıtasında Kırım ve Danimarka'ya kadar gitmişlerdi. M.Ö. 2000 yılına kadar Avrupa'da bakır aletler dahi bulunamamışken, bu tarihte bronz aletler birden bire çoğaldığı kazılarda tespit edilmişti. Bronz madeninin kaynağı kalay madeni Asya'da bol miktarda bulunurken Avrupa'da sadece ince bir damar halinde Fransa'da bulunmaktaydı.

Mustafa Kemal Atatürk 1928-1930 yılları arasında Türk Tarih Tezi'nin oluşturulmasında tarihçilere önderlik etmiştir. Atatürk'ün, "Anadolu 7000 yıllık Türk beşiğidir" sözü onun Anadolu'daki Türk varlığının Malazgirt Meydan Muharebesi'nden çok öncelere dayandığına olan inancını yansıtmaktadır.Türk tarih tezi'ne göre tarihteki Türk devletleri şu şekildedir :
*Orta Asya'da Türk-Hun İmparatorluğu.
*İdil-Tuna arasında İskit İmparatorluğu.
*Ural Dağları ve İdil Nehri arasında Batı Hun Devleti.
*Avrupa Türk-Hun İmparatorluğu ve Avar İmparatorluğu.
*Batı Türkeli ve Kuzey Efganistan'da Akhunlar Devleti.
*Orta Asya'da Gök Türk İmparatorluğu, Tukyu ve Kutluk Devleti.
*Karadeniz'in kuzeyinde Hazar, Bulgar  ve başka isimde Türk devletleri.
*Gök Türk İmparatorluğu'ndan sonra, Orta Asya'da çeşitli isimlerde Türk devletleri.
*Aral Gölü güneyinde Samanoğulları Devleti.
*Aral Gölü'nden Hint'e kadar uzanan alanda Gazneliler Devleti.
*Sir Irmağı doğusunda Karahanlılar ve Kara Hatalar Devleti.
*İran, Mezopotamya, Anadolu ve Suriye sahalarında Selçuklar  Devleti.
*Harzem kıtasında ve bütün İran'da Harzemşahlar (Harizm) Devleti.
*Başkenti Semerkant olan Büyük Timur İmparatorluğu.
*Hindistan'da Babür İmparatorluğu.
*Anadolu’da ve Akdeniz Havzasında Türk Beylikleri
*Asya, Avrupa ve Afrika'da Türk-Osmanlı İmparatorluğu.
*Türkiye Cumhuriyeti.
*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

TÜRKMEN KAÇAR SANATI
SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan Türk Devletleri :
Azarbaycan ,Kazakistan ,Kırgızistan ,Özbekistan ,Türkmenistan
Sincan Uygur Özerk Bölgesi ,Altay ,Balkar ,Başkurdistan ,Çuvaşistan
Dağıstan ,Gagavuzya ,Hakasya ,Karaçay-Çerkes ,Karakalpakistan ,

Nahçıvan ,Tataristan ,Tuva ,Yakustistan, Kırım Özerk

(BU KİTAP 1930 LARDA 100 ADET OLARAK BASILDI VE DÜNYA ÇAPINDA BİLİM ADAMLARINA DAĞITILDI. DEĞERLENDİRMELER VE DÜZENLEMELER YAPILDI VE 4 CİLT HALİNDE 30.000 ADET BASILARAK ,1930-1939 YILLARI ARASINDA LİSELERDE DERS KİTABI OLARAK OKUTULDU.
1935 YILINDA TARİHÇİ YETİŞTİRMEK İÇİN DİL,TARİH,ÇOĞRAFYA FAKÜLTESİ KURULDU.1937 YILINDA İKİNCİ TÜRK TARİH KONGRESİ YAPILDI VE YABANCI BİLİM ADAMLARI DA BU KONGREYE KATILDI.)


TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI kitabını SCRİBD 'ten indirebilirsiniz:AFET İNAN

AFET İNAN      (1908-1985)

30 Ekim 1908, Selanik'te doğdu. Öğretmen, tarihçi ve sosyoloji profesörü. Atatürk’ün manevi kızı. Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden birisi olan Afet İnan, yıllar boyu kurucuları arasında yer aldığı Türk Tarih Kurumu'nun astbaşkanlığını yapmıştır. Türk Tarih Tezi’ni ortaya koyan tarihçiler arasında yer alır.

30 Ekim 1908 günü Selanik’in Polyoroz (Kesendire) kasabasında doğdu. Babası orman memuru İsmail Hakkı Bey (Uzmay), annesi Doyran Müderrisi Emrullah Efendi’nin torunu olan Şehdane Hanım’dır. Ailesi Balkan Savaşları’ndan sonra Anadolu’ya geçti.
Afet İnan, ilköğrenimine Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde başladı. Annesini 1915 yılında veremden yitirdi. Öğrenimini Ankara ve Biga'da sürdürdü, 1920'de altı yıllık ilkokul diplomasını aldı. Aile 1921'de Alanya'ya taşındı. Afet Hanım, 1922'de Elmalı'da öğretmenlik ehliyeti aldı ve Elmalı Kızokulu'na başöğretmen olarak atandı. Babasının görevi nedeniyle sürekli yer değiştirdi; 1925 yılında Bursa Kız Muallim Mektebi’ni bitirerek İzmir'de Redd-i İlhak İlkokulu'nda göreve başladı. Atatürk ile tanışması sonucu ileriki yıllarda öğrenimine devam etme fırsatı buldu.

Afet Hanım, 1925 yılında Redd-i İlhak İlkokulu'nda yeni göreve başladığı sırada bir çay ziyaretinde cumhurbaşkanı Atatürk ile tanışma fırsatı buldu. Annesinin ailesinin Selanik'in Doyran kasabasından olması nedeniyle cumhurbaşkanının ilgisini çekti ve Atatürk ertesi gün ailesiyle tanıştı. Gazi Paşa'ya öğrenimini sürdürmek ve yabancı dil öğrenmek istediğini açıklamış olan Afet Hanım, kısa bir süre sonra Ankara'ya atandı. Bakanlığın izniyle İsviçre'nin Lozan şehrine Fransızca öğrenmek için gönderildi.


1927'de yurda döndüğünde bir süre Fransız Kız Lisesi’nde öğrenim gördü. Bu arada ortaöğrenim tarih öğretmenliği sınavına girerek öğretmenlik belgesini aldı ve Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne Tarih ve Yurt Bilgisi öğretmeni olarak atandı (1929-1930). Göreve başladığı zaman, yurt bilgisi için okutacağı kitabı Atatürk yetersiz bulmuştu. Bunun üzerine Fransız Kız Lisesi'nde okuduğu Instruction Civique adlı kitaptan çeviriler yaptı. Afet Hanım'ın çevirileri, Tevfik Bıyıklıoğlu'nun Almanca eserlerden yaptığı çeviriler ve bizzat Atatürk'ün bazı konularda yazıları birleştirilerek Medeni Bilgiler kitabı oluşturuldu.

Kitap, ortaokullarda ders kitabı olarak okutuldu ve 1935 yılına kadar çeşitli defalar basıldı. 1933'ten sonra öğretmenliğe Ankara Kız Lisesi'nde devam etti.

Kadın hakları üzerinde çalışmaya ilgi duyan Afet Hanım, Atatürk'ün isteği üzerine 3 Nisan 1930'da Türk Ocağı'nda Türk kadınlarının seçim haklarına ilişkin bir konferans verdi. Bu konferans, Afet İnan'ın verdiği ilk konferanstı.Bu konferans için zamanın en ünlü hatibi Hamdullah Suphi Bey'den dersler alan Afet Hanım'ın giyeceği elbiseyi bizzat Atatürk çizmiş ve gömleği için kendi pırlanta kol düğmelerini hediye etmişti.
AFET İNAN VE ATATÜRK

Atatürk, kendisinden Türk Ocakları Yasası’nın 2. ve 3. maddelerinin açıklanması konusunda çalışma yapmasını isteyince Afet Hanım 27 - 28 Nisan 1930 tarihlerinde gerçekleşen Türk Ocakları Kongresi'nde Aksaray delegesi olarak söz aldı; Türk Ocaklarının amacını, işlevini açıklayan bir nutuk okudu ve sonradan Türk Tarih Tezi olarak nitelenecek bir tezi dile getirdi ve Türk tarih ve medeniyetini bilimsel olarak incelemek üzere bir heyet kurulması için önerge verdi. Bu önerge üzerine kongreden sonra oluşturulan Türk Tarih Heyeti'nin 16 kişilik kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Türk Ocakları Atatürk’ün emriyle 10 Nisan 1931’de kapatıldıktan sonra heyet, aynı kurucularla dernek olma kararı alarak ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adını almış; 3 Ekim 1935'te ise adı Türk Tarih Kurumu olmuştur. Afet Hanım, 1935-1952 ve 1957-1958 yılları boyunca kurumun astbaşkanlığını yaptı.

Afet Hanım, heyetin kurulmasından sonra Türk Tarih Heyeti'nin bilimsel çalışmalarına katıldı. Heyet, Türk Tarih Tezi'nin temelini oluşturacak Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitabı kaleme aldı. 1931-1941 yılları arasında liselerde okutulan kitabın yazımında Afet Hanım da yer aldı.

1929'da Topkapı Sarayı'nı müzeye dönüştürme çalışmaları sırasında bulunan Pir-i Reis haritasını inceleyen Türk Tarih Cemiyeti heyetinin içinde yer aldı ve haritanın dünyada tanıtılmasına çalıştı.

1930’lu yılların başlarında “Türk ırkının kafatasını tespit etme” çalışmaları yürüttü.1 Ağustos 1935 günü bu ölçüm yapıldı ve sonuç Mimar Sinan'ın brakisefal kafatasına sahip olduğunu gösterdi.

9 Ocak 1936 günü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılışında Türk Tarih Kurumu asbaşkanı sıfatıyla ilk dersi verdi. Afet Hanım, Avrupa'daki pek çok şehirde üniversite öğretim üyeleriyle görüşmeler yaptıktan sonra yüksek öğrenimini Cenevre'de yapmaya karar verdi. Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Fakültesi’nin Yakın Çağ ve Modern Tarih Bölümü’nde İsviçreli antropolog Eugene Pittard’ın öğrencisi oldu; "Türk Osmanlı devrinin ekonomik tarihi" adlı tezini sunarak Temmuz 1938'de lisans diplomasını aldı, Temmuz 1939'da ise doktorasını tamamladı ve sosyoloji doktoru ünvanını aldı. Tezinin ismi “Türk Halkının ve Türk Tarihinin Antropolojik Karakteri Üzerine” idi. Bu çalışma için Anadolu’da 64bin iskelet kalıntısı üzerinde inceleme yaptı. Öğrenim yılları boyunca Cenevre ve Bükreş'te konferanslar verdi; Türk Tarih Kurumu kongrelerine bildiriler sunarak katıldı.


ATATÜRK İLE AFET İNAN KONGREYE GİDERKEN


Yurda döndükten sonra Ankara Kız Lisesi'nde derslerine devam etmesinin yanın sıra Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne doçent vekili olarak atandı. 1940 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Rıfat İnan ile evlenen Afet Hanım, 1942'de doçent, 1950'de profesör oldu. Afet İnan, 1950'den sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi konularında Ankara Fen Fakültesi'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde, Ankara Harp Okulu'nda dersler verdi.

1961-1962 yıllarında İngiltere'de incelemeler yaptı. 1955-1979 arasında da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Türk Tarih Kurumu’nu temsil etti. Ankara Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihi kürsüsü başkanlığını yaptı, 1977 yılında bu görevde iken kendi isteğiyle emekli oldu.

Afet İnan 7 Haziran 1985 günü 76 yaşında Ankara'da yaşamını kaybetti.

Türk Tarihinin Ana Hatları (1930), Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi (1947) gibi tarih ve sosyoloji çalışmaları yanında Atatürk’e ilişkin araştırmalar da yapan İnan, bunları Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (1950) gibi yapıtlarla yayımladı.

Kurucusu ve Üyesi Olduğu Dernekler :

*Türk Tarih Kurumu (kurucu) Asbaşkan 1935-1952-1957-1958
*Çocuk Haklarını Koruma Derneği (kurucu)
*Türk Kadının Sosyal Hayatı Tetkik Kurumu Başkanı 1954-1956-158
*Milli Kütüphane’ye Yardım Derneği
*Dumlupınar Zafer Abidesini güzelleştirme ve yaşatma derneği (kurucu)
Yabancı Ülkelerde Üye Olduğu Kuruluşlar :
*Societe d'Histoire et d'Archeologie de Ceneve. 1936.
*Institut Internatiomale D'Anthropologie. Membre Titulaire 1937.  Paris.
*Alliance International des Femmes. Copenhague / Kopenhag 1952 -1955 Membre du  Comitee executif.
*Societe Europeenne de Culture,Venise / Venedik, 1957

Katıldığı Milletlerarası Toplantılar :

*Bükreş: XVII. Milletlerarası Preistorik-Arkeoloji Antropoloji. (Gongres International d'Anthropologie et d'Archcologie et d'Archeologie Prehistorique). Eylül 1937.
*Cenevre: VII. Milletlerarası Maarif Kongresi, Temmuz 1938.
*Cenevre: Milletlerarası Maarif Kongresi. Temmuz 1939.
*İstanbul: XXII. Müsteşrikler Kongresi (Orientalistes) 15-22 Eylül 1951. Ankara Üniversitesi DTCF. adına Tertip ve İcra Komitesinde.
*Napoli: XVI. Milletlerarası Kadınlar Alyansı Kongresi, (Alliance Internationale des Femmes) 14-18 Eylül 1952.
*İstanbul: Üniversiteler Derneği Kongresi. (Assocation Internationale des Universi-tes). 19-24 Eylül 1955.
*AİX-en-Provence Fransa: UNESCO Avrupa Millî Komisyonları Konferansı. (Conference de Commissions Nationales Europeennes Pour I'UNESCO) 29 Mayıs-2 Haziran 1956.
*Cenevre 1957: XII. Milletlerarası Cenevre Karşılaşması. Rencontres Internatıonales de Geneve 4-14 Eylül 1957. L'Europe et le monde d'aujourd'hui, Bugünkü Dünya ve Avrupa.
*Venedik: VII. Avrupa Kültürü Cemiyeti Genel Kurulu toplantısı ve II. Doğu-Batı karşılaşması. (Assemblee Generale. II. RencontreEst-Ourest). 23-38 Ağustos 1958.
*Cenevre: XIII. Milletlerarası Cenevre Karşılaşması (Rencontres Internationales de Geneve) 3-13 Eylül 1958.
*Cenevre: L'Romme et l'Atome Inplications morales spritanels humains de I'energie atomique.
*Moskova: Uluslararası Tarihî bilimler Kongresi 16-23 Ağustos 1970 Bükreş: Association International du sud Est Europeen 1976.
*Bükreş: Uluslararası Tarih Bilimleri Kongresi. Budapeşte: Atatürk Anıtı için 16-18 Ağustos 1980.

Yurt içi Verdiği Konferanslar :

1980-1982  yılları   arasında   yurt  içindeki   toplantılar.   Tekirdağ,   Bursa, Samsun, Havza, Konya, Erzurum, Edirne, Gebze, Tubitak, Sakarya, Çanakkale, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi.
1930 - 1982 Yılları arasında Kitap Olarak Çıkan Yayınlarının Listesi :
Yurt Bilgisine ait kitaplar
1—İntihap (Seçim), 71 sayfa, Devlet matbaası, İstanbul 1930.
2—Askerlik Vazifesi. 77 sayfa, Devlet matbaası. İstanbul 1930.
3— Vergi Bilgisi. 93 sayfa, Devlet Matbaası. İstanbul 1930.
4— Şirketler ve Bankalar. 172 sayfa, Milliyet matbaası. İstanbul 1930.
5 — Vatandaş için Medenî Bilgiler. 141 sayfa, Milliyet matbaası. İstanbul 1930.

Bu kitaplardaki yazıların bir kısmı doğrudan doğruya Atatürk'ün notları veya O'nun tavsiyesiyle çeşitli mütehassıslar ve kuruluşlardan topladığı bilgilerden meydana gelmiştir. Bunların hepsinin satış geliri "Çocuk Esirgeme Kurumu"na verilmiştir. "Askerlik Vazifesi" Bursa Işıklar lisesindeki asker yetimlerine, diğerleri ise çeşitli maksatlara yardım için tahsis edilmiştir.

5 Numaradaki kitap, Maarif Vekâleti, Millî Talim ve Terbiye dairesinin 7.IX. 1930 tarih ve 2197 numaralı emirleriyle Orta okullarda ders kitabı olarak kabul edilmiş ve 1935 yılma kadar ihtiyaç oldukça yeniden bastırılmıştır.

Tarihe ait kitaplar
1 —Türk Tarihinin Ana Hatları. 605 sayfa. (Kollektif eser Türk Tarihi
Tetkik Heyeti)  Devlet matbaası. İstanbul 1930.
— Türk Tarihinin Ana Hatları. 87 sayfa. Methal kısmı (Kollektif eser, Türk
Tarihi Tetkik Heyeti)  Devlet Matbaası. İstanbul 1931.

2 — Türk Tarihi hakkında mütalaalar. Afet, Prof. Sadri Maksudi ve Dr. Reşit Galip. 26 sahife Türk ocakları neşriyatı. 1930.

3 — Recherches sur les caracteres anthropologiques des populations de la Turquie. 175 sayfa. (Enquete sur 64.000 individus). (These presentee â la Faculte des Sciences Economiques et Sociales de I'Universite de Geneve, pour l'obtention du grade de docteur en socieologie". No: 61. İmprimerie Albert Kunding. Geneve 1939-
— L'Anatolie le pays de la "Race" Turque. Publication de la faculte des Sciences Economiques et Sociales de L'Üniversite de Geneve. 175 sayfa. Vol: II. Preface de M. Le Prof. Eugene Pittard, Recteur de I'Universite. İmp. Albert Kunding. Geneve 1941.
— Türkiye halkının antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi. 198 sayfa.
Türk Tarih Kurumu yayınlarından VII. Seri No. 15, grafik ve resimli. Tarih
kısmına ilâvelerle, T. T. K. Basımevi. Ankara 1947.

4 — Aperçu general sur I'Historie economique de Empire Turc - Ottoman. Preface de M. le Prof. Antony Babcl. 114 sayfa. Resimli, Türk Tarih Kurumu yayınları VIII. seri No. 6. Maarif matbaası. İstanbul 1941.

5 — Atatürk hakkında konferanslar. Türk Devrim konferansları, Prof. Enver Ziya Karal ile beraber, 78 sayfa. D.T.C.F. yayınlan. No. 56. T.T.K. Basımevi. Ankara 1946.

6 — Atatürk'ten Hatıralar. 200 sayfa, 25 makale. (Bu kitabın geliri Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi talebe cemiyetine verilmiştir). T.T.K. Basımevi. Ankara 1950.

7— Atatürk'ü Anarken. 180 sahife. T.T.K. Basımevi, Ankara 1955. Geliri Afyon, Zafer Tepe anıt ve tesislerine verilmiştir.
— İkinci baskı 206 sahife Ankara 1956.8 — Türk Amirali Pirî Reis'in Hayatı ve eserleri. Pirî Reis'in Amerika
haritası, (1513-1528). Resimli ve haritalı. 69 sayfa, Harita Um. Md., T.T.K. Basımevi. Ankara 1954.
— The Oldest Map of America, Drawn by Pirî Reis. 64 sayfa. İngilizceye çeviren: Leman Yolaç. Harita Um. Md., T.T.K. Basımevi. Ankara 1954.
— Pirî Reis'in Hayatı ve eserleri, Amerika'nın en eski haritaları, ilâvelerle ikinci baskı, 89 sayfa 4 renkli resim, haritalar T.T.K. VII. Dizi sayı 69. Ankara 1974
— Life and Works of Pirî Reis, The oldest map of America-Translated by. Dr. Leman Yolaç - Prof. Dr. Engin Üzmen T.T.K.S. VII. No:69° 88 sayfa resimli ve haritalı - T.T.K. Basımevi, Ankara 1975.

9 — Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti. Türk Tarih Kurumu yayınlarından
XIII. seri No. 6. Dünya tarihi, resimli ve haritalı, 393 sayfa. T.T.K. Basımevi. Ankara 1956.

10 — Mimar Koca Sinan, resimli ve haritalı. 64 sayfa, Ankara 1956.
— ikinci baskı, ilâvelerle 88 sayfa. Türkiye Emlâk Kredi Bankası yayını. No. 3. Ayyıldız matbaası. Resimler T.T.K. Basımevi. 9 Nisan, Ankara 1968.

11—Herkesin bir dünyası var. (makaleler) 191 sayfa, T.T.K. Basımevi. Ankara 1958.

12 — Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler. 304 sayfa, 49 belge ve resim. İş Bankası yayınları "Atatürk ve Devrim serisi" No. 10. Ankara 1959.
— İkinci baskı, 351 sayfa 50 resim ve Belge. İş Bankası yayınları. Ajans Türk Matbaacılık Sanayii. Ankara 1968.

13 — Atatürk'ün askerliğe dair eserleri. İş Bankası yayınları. Atatürk ve
Devrim serisi No. 8. Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası. Ankara 1959.
— İlâvelerle bir heyet tarafından hazırlanarak Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığında, basılacak. 1981.

14 — Tarih üzerine inceleme ve makaleler. 444 sayfa. Ankara 1960.

15 — L'emancipation de la femme Turque. 70 sayfa. UNESCO yayınları. İmprime par Georges Thone. Liege, (Belgique) 1962.
— The Emancipation of the Turkish Woman. 63 sayfa. UNESCO yayınları. Netherlande. Amsterdam 1962.
— Atatürk et lemancipation de la Femme. UNESCO "Le Courier." XVI. Annee. (Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca, Arapça, Japonca, İtalyanca...) Decembre 1963.

16 — Taymis'ten Üsküdar'a. From the Thames to Scutari. îngilizceye çeviren Dr. Engin Üzmen, Londra B.B.C. Türkçe yayınlarında konuşmalar, 88 sayfa. Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu yayınları No. 8. T.T.K. Basımevi. Ankara 1964.

17 — Atatürk ve Türk Kadın haklarının kazanılması. Tarih boyunca Türk kadının hak ve görevleri. 169 sayfa. Millî Eğitim Bak. yayınları, Atatürk serisi No. 10, istanbul 1964.
— İkinci baskı, ilâvelerle 185 sayfa. Millî Eğitim Basımevi. İstanbul 1968.
— Üçüncü baskı. İlâvelerle 280 sayfa belgeler ve resimler. Millî Eğitim Basımevi İstanbul 1975.
— Dördüncü baskı ilâvelerle basılacaktır. 1981.18 — Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu yayınları, Atatürk serisi XVI. No. 9, T.T.K. Basımevi. Ankara 1969.

19 — Atatürk'ten Yazdıklarım, 60 sayfa metin, 26 sayfa el yazısı, 7 resim, Altınok matbaası. Ankara 1969.

20 — Kayseri Gevher Nesibe Şifaiyesi, 28 sayfa 24 resim ve plan. Hacettepe Üniversitesi yayınları No. 8. (1954-1968) yılları arasında bu konuda yazdıklarından özetlenmiştir. (Hacettepe Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Enstitüsünün Kayseri'de temel atma töreni münasebetiyle). 20 Nisan 1969. Güzel İstanbul matbaası. Ankara 1969.

21—Tarih'ten Bugün'e, 23 Nisan 1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının Ellinci yıl dönümü için, Konferans ve Makaleler. 240 sayfa. İş Bankası Kültür yayınları T.T.K. Basımevi. Ankara 1970.

22 — "Mesud'um çünkü muvaffak oldum". Kemal Atatürk'ten yazdıklarım. Millî Eğitim Bak. yayınları (1000) temel eser. No: 55. Millî Eğitim Basımevi. İstanbul 1971.

23 — "Devletçilik" ilkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Beş yıllık Sanayi plânı 1933. Türk Tarih Kurumu yayınları, XVI. seri, No. 14 T.T.K. Basımevi. Ankara 1972.

24 — İkinci Beş yıllık Sanayi Plânı 1936 raporları. Önsöz T.T.K. Seri XVI. No. 21. T.T.K. Basımevi. Ankara 1973

25 — Ellinci Yılda Tarihten Geleceğe, İş Bankası Kültür Yayınları 130, Atatürk dizisi No. 20. T.T.K. Basımevi, Ankara 1973.


26 — Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, 180 sayfa, resimli ve haritalı. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı. Cumhuriyetin 50. Yıldönümü yayınları No. 10. Başbakanlık Basımevi, Ankara 1973.
— İkinci baskı: Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi. 222 sayfa resimli ve haritalı. T.T.K.XVI. dizi, Sa. 34 Ankara 1977.
— Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Ahmed UysaPa îngilizceye çevirisi yaptırılmış ve 1981 de basılmaya karar verilmiştir.


27 — Cumhuriyetin 50. yılı için köylerimiz. 118 sayfa. T.T.K. XVI. dizi sayı 36. Ankara 1978.

28 — Atatürk'ten mektuplar. T.T.K. XVI. Dizi Sayı 42

29 — İzmir İktisat Kongresi (1923) T.T.K. XVI. dizi Sayı 46. 1982.

30 — Atatürk'ün Viyana Karlsbat Hatıraları. T.T.K. XVIII. Dizi, Sayı 7

31 —Atatürk döneminde Ekonomi (Ziraat Bankası)

Kaynak: .ttk.org.trGÖKTÜRKLERE AİT SİKKE

DİPNOT:

Göktürk Devleti'nin 1450. Kuruluş Yıldönümü - Sempozyum Bildirileri, Yayına hazırlayan: Yücel Hacaloğlu, Yeni Avrasya Yayınları / Eylül 2001 Ankara - sayfa 23-37.
“Bu, çok yeni bir belge, üzerinde runik harfler olan bir altın para belki. Bazılarına göre Hun devrine bazılarına göre de VIII-IX. yüzyıllara ait. Sergey Grigoriyeviç Klyaştornıy, runik harfli yazıtı ang (e) b(e)g şeklinde Türkçe olarak okudu.
Eğer bu para Göktürklerden daha eski devreye ait, Hun devrine ait bir para ise, üzerinde Türk harfleri ile Türkçe kullanılmış. Bu bizim için son derece yenidir son derece mühimdir.
Eğer bunu Osman Fıkri Sertkaya söylerse, siz Osman Fikri Sertkaya'ya Türkçü, nasyonalist, faşist diyebilirsiniz.
Ama, bunu tanınmış bir Rus alimi olan Sergey Grigoriyeviç Klyaştornıy söylerse, o ilim adamına Türkçü, nasyonalist, faşist diyemezsiniz, ona ilim adamı dersiniz.
Bu bakımdan bir Rus aliminin bunu ortaya koyması, bizim milletimizin abecesinin, yazısının tarihî devrelere aidiyetini göstermesi bakımından Türk tarihinde bir yeniliktir.”

(Bu para, Moğolistan'da bulunan anıtların en doğusunda bulunan bir nokta bulunmuştur. Oralarda anıt yoktur. Para, tamamen Çin usulüdür, Çin parası tarzında. Belki de Çin'de basıldı, biz bunu bilemiyoruz, ama yazı Türkçe. Metin yayınlanmıştır. - Sergey G. Klyaştornıy, "Moneta s runiçeskoy nadpisyu iz mongolii", Tyurkologiçeskiy Sbomik 1972, Moskova, 1973, 334-338.)TÜRKLERE GEÇMİŞİNİ HATIRLATMAK VE BÜYÜK BİR UYGARLIK OLDUĞUNU BİLDİRMEKTE OLAN BU KİTAPLARIN YENİ NESİLLERE NEDEN OKUTULMADIĞI DA GAYET AÇIKTIR…!!!! ile ilgili  adresi tıklayın
SB.

***