Translate

5 Aralık 2013 Perşembe

ATATÜRK , TÜRK MİLLETİ ve YURDU


ATATÜRK’ÜN EL YAZILARI İLE 
TÜRK MİLLETİNİN MÜTALEASI


Türklerin Menşei Teşekkülleri ve Tarzı

Türk milletinin her kişisi birtakım f arklarla ve fakat umumî surette birbirine benzer. Bazı yapılış farklarını ise tabiî bulmak lâzımdır. 

Çünkü Mezopotamya Mısır vadilerinden başlayan malûm tarihten evvel Orta Asya Rusya Kafkasya Anadolu dünkü ve bugünkü Yunanistan Girit Romalılardan evvel Orta İtalya velhasıl Akdeniz sahillerine kadar yayılmış ve yerleşmiş ve bu başka başka iklimlerin tesiri altında başka başka cinslerle binlerce sene yaşamış kaynaşmış bu kadar eski ve bu kadar büyük bir insan cemiyetinin bugünkü çocuklarının tamamı tamamına birbirlerine benzemeleri mümkün müdür? 

Her zaman her yerde küçük bir aile çocuklarının bile tamamen birbirine benzemeleri vaki değildir. Türk kavmini yalnız bir noktada iklimi aynı dar bir mıntıkada belirmiş zannetmek doğru değildir. Türk kavmi yukarda söylediğimiz gibi çok büyük bir sahada vücut bulmuş ailelerin birleşerek Sop (Klan) ve Sop’ların birleşerek Boy (Kabile) ve Boy’ların birleşerek Öz (Aşiret) ve Öz’lerin de birleşerek El (Medine) ve en nihayet El’lerin bir merkezde birleşmeleriyle büyük bir camia vücuda getirmiştir. 

Bu büyük Türk camiasını terkip eden unsurların mahiyetleri arasındaki fark büyük olmamakla beraber menşein vüs’ati nüf usun kesreti düşünülünce Türk kavimlerinin aralarındaki manevî rabıtanın gevşek olması ve muhtelif namlarla muhtelif roller oynaması tabiî görülür. Bu sebepledir ki tarih hadiselerini yazdığı kavimleri nerede nasıl ve ne namda tanıdıysa o surette yazmıştır.

Böyle olmakla beraber bugünkü Türk milletinin esası aynı menşein aynı azîm müşterek mazinin tespit ettiği muayyen tiptedir Türk tipi…


MİLLET

Bilmeli ki milli benliğini bilmiyen milletler Başka milletlerin şikarıdır (1923).

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Millet sözünden ne anlaşılır; ne anlaşılmak lâzımdır? Bunu anlatayım:

Türk Milletinin Teşekülündeki Âmiller:
Sözlerimin kolay anlaşılması için yine Türk milletine bakacağım; çünkü dünya yüzünde ondan daha büyük ondan daha eski ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlar tarihinde görülmemiştir. 

Bugünkü Türk milletine bir resim tablosuna bakar gibi bakalım ve şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerin yardımı ile düşünelim; bu tabloda neler görüyorsak bu tablo bize neler hatırlatıyorsa onları birer birer söyleyelim:

1. Türk milleti halk idaresi olan cumhuriyetle idare olunur bir devlettir.
2-Türk Devleti lâiktir. Her reşit dinini intihapta serbesttir.
3-Türk Dili;Türk milletinin dili Türkçe dir.

Türk dili dünyada en güzel en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz badireler içinde ahlâkının an’anelerinin hâtıralarının menf aatlerinin elhasıl bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhaf aza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir; zihnidir.


Türk Yurdu

Türk milleti Asyanın garbında ve Avrupanın şarkında olmak üzere kara ve deniz sınırlariyle ayırt edilmiş dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına Türk Eli derler. Türk yurdu daha çok büyüktü. Yakın ve uzak zamanlar düşünülürse Türk’e yurtluk etmemiş bir kıta yoktur. Bütün dünyada Asya Avrupa Afrika Türk atalarına yurt olmuştur. Bu hakikatler eski ve hususiyle yeni tarih vesikaları ile malûmdur.

Fakat bugünkü Türk milleti varlığı için bugünkü yurdundan memnundur. Çünkü; derin ve şanlı geçmişin; büyük ve kudretli atalarının mukaddes miraslarını bu yurtta da muhafaza edebileceğinden o mirasları şimdiye kadar olduğundan çok f azla zenginleştirebileceğinden emindir.

Vatanımız Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasî sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir kütledir.


Kemal ATATÜRK

diğer yazıları
_______________________